Kostnienie heterotopowe u pacjentów z uszkodzeniami głowy i rdzenia kręgowego (SCI)

Edytor: | 2. stycznia 2019

Efekty magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej frekwencji jako przeciwdziałanie

A. Durovic, D. Miljkovic, Z. Brdareski, A. Plavšic, M. Jevtic, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia, Tor Vergata University, Rome, Italy

Heterotopowe kostnienie (HO) stanowi znaczącą komplikację przy uszkodzeniach głowy i rdzenia kręgowego (SCI). Pulsacyjna terapia magnetyczna o niskiej częstotliwości (PLIMF) zwiększa przepływ krwi w bolesnych miejscach i okolicach zapalnych, zwiększając dopływ tlenu i pomagając w usuwaniu substancji toksycznych. Celem eksperymentu było zbadanie wpływu PLIMF jako działania profilaktycznego HO u pacjentów z SCI. Badanie objęło 29 pacjentów z urazami SCI. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej (n = 14) i kontrolnej (n = 15). Pacjentom w grupie eksperymentalnej aplikowano (oprócz ćwiczeń i terapii ruchem) PLIMF, która charakterysowała się indukcją 10 mT, frekwencją 25 Hz i czasem trwania 30 min.

Leczenie rozpoczęto w 7 tygodniu po uszkodzeniu i stosowano przez 4 tygodnie. Obecność lub brak HO była kontrolowana na zdjęciach rentgenowskich i klasyfikowana wg Brookera. Funkcjonalność i uszkodzenia motoryczne monitorowana wg FIM, wskaźnika Barthela i ASIA. Analiza statystyczna obejmowała test Kolmogorova- Smirnova, test Shapira-Wilka, test Manna Whitneya, test Wilcoxona i Fischera. Poziom istotności został ustawiony tak, by spoczywał na p<0,05. Wynik: na zakończenie badania żaden pacjent z grupy eksperymentalnej nie wykazywał znamion HO. W grupie kontrolnej pięcioro pacjentów (33,3 %) wykazywało HO. Po zakończeniu leczenia większość pacjentów w grupy eksperymentalnej (57,14 %) przesunęła się z ASIA-A do ASIA-B.

Podsumowanie: pulsacyjna terapia magnetyczna o niskiej frekwencji przyczynia się do profilaktyki HO u pacjentów z uszkodzeniami SCI.

Kostnienie heterotopowe u pacjentów z uszkodzeniami głowy i rdzenia kręgowego. Zadaj pytanie!

Zainteresowały Cię pozytywne efekty magnetoterapii w przypadku kostnienia heterotopowego? Chcesz wiedzieć więcej o stosowaniu magnetoterapii w tego rodzaju dolegliwościach? Skontaktuj się z nami!

Zwróć się do nas, chętnie odpowiemy na pytania dotyczące stosowania magnetoterapii w przypadku kostnienia heterotopowego.

 

Powiązana diagnoza: Choroby neurodegeneracyjne mózgu i rdzenia kręgowego

Dowiedz się więcej o magnetoterapii: Zasada działania magnetoterapii pulsacyjnej (PEMF)